โครงการนิเทศศาสตร์เพื่อสังคม ปีการศึกษา 2555


หลักการและเหตุผล

เป็นการร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ทางคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัย
  • 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการช่วยเหลือสังคม
  • 3. เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนมกราคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
เดินกล่องรับบริจาคเงิน และตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าไว้ตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตรังสิต และวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ทางคณะกรรมการฯ จะนำเงิน และของบริจาคไปบริจาค พร้อมร่วมทำกิจกรรมแก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการช่วยเหลือสังคมและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ