โครงการ Broad Cup 2012


หลักการและเหตุผล

ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดของการสร้างความรัก ความร่วมมือ ให้แก่คนในภาควิชา คณะวิชา ตลอดจนบุคคลต่างๆภายในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การเล่นกีฬานั้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะได้ดีที่สุด และนอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะแก่เยาวชนที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับแคมเปญ การรณรงค์ เรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อหลุดพ้นจากภัยของยาเสพติดอีกด้วย

ดังนั้นทางภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดกิจกรรม CA GAME ขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกัน ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอนาคตวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในภาควิชาและภายในคณะของตนเอง
  • 2. เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่มีความสามัคคีระหว่างนักศึกษาร่วมภาควิชา คณะ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเดียวกัน
  • 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม ด้านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
  • 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา และ นันทนาการวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
เริ่มจากการแข่งขันกีฬาภายในแต่ละภาควิชาก่อน ซึ่งกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันก็คือกีฬาฟุตบอลและกีฬาแชร์บอล ส่วนจำนวนทีมนั้นขึ้นอยู่กับผู้สมัครของแต่ละภาควิชาว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกี่ทีม เมื่อได้ผู้ชนะในกีฬาแต่ละประเภทแล้วคนพวกนั้นจะเป็นตัวแทนของภาควิชาไปแข่งขันกันในวันของการแข่ง CA GAME ต่อไปผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา