โครงการ BD Sport Day 2012


หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาควิชาการสื่อสารตราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ภาควิชาการสื่อสารตราจึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้น เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี และ BD Sport Day เน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน พูดคุยวางแผน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาภายในภาควิชาการสื่อสารตรา
  • 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และ ความมีน้ำใจให้เกิดภายในภาควิชาการสื่อสารตรา
  • 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับคนในสังคมหมู่มากได้
  • 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนมกราคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
ณ สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแข่งขันกีฬาต่างๆ และ กิจกรรมนันทนาการผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาภาควิชาสื่อสารตรา คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2555 และรุ่นพี่ศิษย์เก่าผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา