โครงการ AD Meeting


หลักการและเหตุผล

เป็นการจัดกิจกรรม AD Meeting ภายในคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณา โดยเปิดให้นักศึกษาวิชาการโฆษณาทุกชั้นปี มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยจะมีทีมงาน Staff ภาควิชาการโฆษณาเป็นผู้ควบคุมและดูแลกิจกรรมดังกล่าวนี้ เช่น ดำเนินรายการ วิชาการ การแสดง เกมส์ ของรางวัล ฯลฯ เป็นต้น และยังมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จไปแล้วมาแนะนำสอนและแบ่งปันประสบการณ์ในงานอีกด้วยวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อแนะนำภาควิชาการโฆษณาในสายอาชีพเพื่อเป็นนักโฆษณาที่ดีในอนาคต
  • 2. เพื่อแนะนำภาควิชาการโฆษณาในเรื่องความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆในภาควิชาการโฆษณา
  • 3. เพื่อแนะนำทีมงาน Staff ของภาควิชาการโฆษณา
  • 4. เพื่อแนะนำถึงประโยชน์ของการเรียนภาควิชาโฆษณา และการเป็น Staff ภาควิชาโฆษณา
  • 5. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องทุกชั้นปีที่ในภาควิชาโฆษณา
  • 6. เพื่อรับฟังคำแนะนำและประสบการณ์การจริงจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จไปแล้ววัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนมกราคม 2556สถานที่ดำเนินโครงการ
อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณาผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา