โครงการ AD Cup 2012


หลักการและเหตุผล

เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณา โดยเปิดให้นักศึกษาวิชาการโฆษณาทุกชั้นปี มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยจะมีทีมงาน Staff ภาควิชาการโฆษณาเป็นผู้ควบคุมและดูแลกิจกรรมดังกล่าวนี้ เช่น การแข่งขัน สนามแข่งขัน อาหาร ของรางวัล ฯลฯ เป็นต้น ยกเว้นกรรมการผู้ตัดสินจะใช้กรรมการนอก เพื่อความเป็นกลางในการแข่งขันและการตัดสินและการควบคุมกติกาที่ถูกต้องที่สุดวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อให้นักศึกษาชายของคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของภาควิชาการโฆษณา (กิจกรรมกีฬา)
  • 2. เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณารับรู้และติดตามกิจกรรมของภาควิชาต่อไป
  • 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณาออกกำลังกาย
  • 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการโฆษณารู้จักกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนกันยายน 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณาผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณาผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้มีความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้นักศึกษา