โครงการ สองมือ หนึ่งใจ ช่วยเหลือสังคม


หลักการและเหตุผล

จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ตามสถานสถานสงเคราะห์ โดยให้มีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นภาควิชาวารสารศาสตร์จึงจัดกิจกรรมชื่อว่า “สองมือ หนึ่งใจ ช่วยเหลือสังคม” ขึ้นมาเพื่อให้คนในภาควิชาวารสารศาสตร์รู้จักการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยได้เลือกช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ที่ขาดรักความอบอุ่นและเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไปวัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต
  • 2. เพื่อส่งเสริมให้คนในภาควิชาวารสารศาสตร์รู้จักการเป็นผู้ให้
  • 3. เพื่อปลูกฝั่งให้คนในภาควิชาวารสารศาสตร์รู้จักทำประโยชน์เพื่อสังคม
  • 4. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็น ของผู้ให้และผู้รับวัน/เวลาในการจัดโครงการ
ช่วงเดือนตุลาคม 2555สถานที่ดำเนินโครงการ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรีลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส และจัดให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรีผู้เข้าร่วมโครงการ

  • • นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • • เป็นการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กด้อยโอกาส และสร้างความสนุกสนาน