คณะนิเทศศาสตร์มีแหล่งที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่

ศูนย์ผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์ (BUCA Media Production Center) เป็นศูนย์ที่มีห้องปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างสมบูรณ์ อาทิ ห้องตัดต่อ สตูดิโอ เป็นต้น ซึ่งมีบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาและขอใช้บริการ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถานทูตญี่ปุ่น คณะผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้นโรงละคร Black Box Theatre เป็นโรงละครที่มีความทันสมัย ใช้เป็นสถานที่สำหรับแสดงละครซึ่งเป็นสารนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงและให้บุคคลภายนอกเข้าชมละครโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ (บ้านกล้วย) เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดทำสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่มีความทันสมัย เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเยี่ยมชม โดยมีการส่งหนังสือพิมพ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรวิชาชีพระดับชาติ เช่น สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติห้องปฏิบัติการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Studio) เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดทำสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เช่น สมาคมกิจการนิสิตนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APSSA) สถานทูตญี่ปุ่น สายการบินแห่งชาติอังกฤษ บริติช แอร์เวย์ เป็นต้นศูนย์พัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUCA Professional Development Center – PDC) เป็นแหล่งพัฒนาและบริการทางวิชาการด้านการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การค้นคว้าข้อมูล การวิจัย และการผลิตโสตทัศนูปกรณ์ให้แก่นักวิชาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมภาคต่างๆ เช่น บริษัท Datapro จำกัด บริษัท PTS จำกัด เป็นต้น