คณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 9 คณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทางด้านการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสื่อสารตรา

คณะนิเทศศาสตร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งแรกการที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานี้สำหรับในระยะแรกของการก่อตั้งได้ใช้ชื่อว่า“แผนกวิชาสื่อสารมวลชน” โดยมีอาจารย์ประจำรับผิดชอบ 1คนผู้สอนที่ได้รับเชิญมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “แผนกวิชาสื่อสารมวลชน” มาเป็น “คณะสื่อสารมวลชน” มีอาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 3 คน ในขณะนั้นหลักสูตรเน้นเฉพาะสาขาการประชาสัมพันธ์เท่านั้น หลักสูตรได้รับการอนุมัติตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 ให้เปิดดำเนินการได้ 2 สาขาวิชา คือ การประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงได้เปิดสอนสาขาวิชาวารสารศาสตร์เพิ่มอีกสาขาหนึ่งเพื่อให้ทันกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาขยายสาขาวิชาของคณะสื่อสารมวลชน (ชื่อที่ใช้อยู่ในขณะนั้น) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา คือสาขาการโฆษณา พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของคำว่าคณะ "สื่อสารมวลชน” หรือ “School of Mass Communication” ควบคู่ไปกับการปรับปรุงหลักสูตร โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า คำจำกัดความของ “คณะสื่อสารมวลชน” จำกัดอยู่แต่เฉพาะประเภทของการสื่อสารไปยังมวลชนเท่านั้น ทั้งนี้คณะฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาอื่นในอนาคตที่มีรูปแบบนอกเหนือจากที่หลักสูตรมาเปิดอยู่ก่อนแล้ว เช่น สาขาวิชาการโฆษณา สาขาศิลปะการแสดง สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติใช้คำว่า “นิเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมในสาขาอาชีพทางการสื่อสารได้กว้างขวางกว่า คำว่า “นิเทศศาสตร์” หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Communication Arts” เป็นคำพูดที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ์ ทรงคิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2511 โดยทรงให้ความหมายว่า “เป็นวิชาที่สื่อสารไปยังมวลชนโดยทางใดก็ตาม” ไม่จำเพาะแต่ทางหนังสือพิมพ์เท่านั้น เช่น การสื่อสารทางละครก็จัดอยู่ในนิเทศศาสตร์ ตลอดจนการสื่อสารมวลชนหรือวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นนิเทศศาสตร์เช่นกัน และในปีการศึกษา 2523 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากคณะสื่อสารมวลชนเป็น “คณะนิเทศศาสตร์” หรือ “School of Communication Arts” และเปิดสาขาวิชาการโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จะได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ส่วนการศึกษาจัดเป็นระบบหน่วยกิต โดยนักศึกษาจะเรียนทั้งวิชาพื้นฐานทั่วไปและพื้นฐานอาชีพและนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกและวิชาโทซึ่งเป็นแต่ละสาขาวิชาจะจัดเปิดไว้ เพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ

ในปีการศึกษา 2528 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ และในปีการศึกษา 2530 คณะนิเทศศาสตร์ได้ขอรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยได้ขอเปิดสอนสาขาวิชาศิลปะการแสดงเพิ่มอีกสาขาหนึ่งซึ่งนักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวอีกทั้งยังได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (ภาคค่ำ) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกหลักสูตรด้วย

ในปีการศึกษา 2533 คณะนิเทศศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยการสื่อสารสมัยใหม่โดยเน้นการสอน ทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิชาการ และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติเป็นแนวทางในประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2544 คณะนิเทศศาสตร์ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา ได้แยกสาขาเฉพาะทาง ( Areas of Concentration) ออกเป็น 9 สาขาวิชา ดังนี้
• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
• สาขาวิชาวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์
• สาขาวิชาวารสารศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
• สาขาการสร้างสรรค์งานโฆษณา
• สาขาวิชาการจัดการงานโฆษณา
• สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง
• สาขาวิชาการเขียนบท
• สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• สาขาวิชาภาพยนตร์

และในปีการศึกษา 2549 คณะนิเทศศาสตร์ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มุ่งผลิต บัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ รู้ลึกสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้เปิดสอนสาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์พร้อมทั้งได้แยกสาขาวิชาภาพยนตร์ออกจากภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส่งผลให้คณะนิเทศศาสตร์มีการเรียนการสอนเป็น 12 สาขาวิชา 7 ภาควิชา ดังนี้

1. สาขาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
2. สาขาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ ภาควิชาวารสารศาสตร์
3. สาขาวารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชาวารสารศาสตร์
4. สาขาการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ ภาควิชาการโฆษณา
5. สาขาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ ภาควิชาการโฆษณา
6. สาขาการแสดงและการกำกับการแสดง ภาควิชาศิลปะการแสดง
7. สาขาการเขียนบท ภาควิชาศิลปะการแสดง
8. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9. สาขาการผลิตภาพยนตร์ ภาควิชาภาพยนตร์
10. สาขาบริหารงานภาพยนตร์ ภาควิชาภาพยนตร์
11. สาขาภาพยนตร์ศึกษา ภาควิชาภาพยนตร์
12. สาขาการสื่อสารตรา ภาควิชาการสื่อสารตรา


สำหรับปีการศึกษา 2555 คณะนิเทศศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 7 สาขาวิชา คือ

 
1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ)
2. สาขาวิชาวารสารศาสตร์
3. สาขาวิชาการโฆษณา
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6. สาขาวิชาภาพยนตร์
7. สาขาวิชาการสื่อสารตรา