การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึงการให้ความมั่นใจแก่สาธารณชนว่า ผลผลิตของสถาบันการศึกษาหรือบริการของหน่วยงานการศึกษาน่าจะมีคุณภาพ โดยการให้ข้อมูลว่าทุกคนในสถานศึกษานั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญ ในการจัดการศึกษาให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ทุกระดับกำหนดประกอบให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และได้เริ่มการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ได้ขยายระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมระดับในทุกภารกิจและทุกหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อธันวาคม 2545 – มกราคม 2546 และได้ดำเนินการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในของคณะนิเทศศาสตร์
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิเทศศาสตร์ให้ม ประสิทธิภาพ
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง
3. ให้คณะนิเทศศาสตร์นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพ การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถูกพัฒนามาจากกระบวนการควบคุมคุณภาพภายในของการจัดการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พร้อมกับที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้นในปีการศึกษา 2543 โดยได้ ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยงาน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ตามที่ปรากฏในแผนภูมิ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ร.ต.อ.หญิง ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์
อ.ขจรจิต บุนนาค หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์
อ.สุมาลี เล็กประยูร หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อ.ปนิญญา ภักษา หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารตรา
ดร.ปฐมา สตะเวทิน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์เศรษฐา วีระธรรมานนท์ ผู้จัดการศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์ภราดร ฉางชูโต ผู้จัดการศูนย์ผลิตสื่อนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และทุกภาควิชา ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกสถาบันทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะนิเทศศาสตร์ท้ังหมด โดยมีคณบดีเป็นประธาน มีหน้าที่กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทุกองค์ประกอบ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะและแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบเขียน SAR ระดับคณะ คณะกรรมการชุดที่ 2 คณะทํางานประกันคุณภาพของคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ อาจารย์ประจําท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละภาควิชา และเลขานุการคณะ โดยมีรองคณบดี ฝ่ายบริหารเป็นประธาน และ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ เป็นรองประธานมีหน้าที่กําหนดแนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษาของภาควิชาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทุกองค์ประกอบ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะโดย การทํางานจะเริ่มจากการจัดทํา SAR ของภาควิชาให้แล้วเสร็จ เพ่ือนําข้อมูลไปเขียน SAR ระดับคณะ

นอกจากน้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิเทศศาสตร์ยังมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบด้วยการจัดพิมพ์ไฟล์ด้วยโปรแกรม Excel เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อ การค้นหา ข้อมูล โดยคณะนิเทศศาสตร์ยกเลิกการพิมพ์ QAวก002 QAวก003 ข้อมูลรายบุคคลสําหรับการประเมินคุณภาพ ภายในของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 แต่ใช้แบบฟอร์มเก็บรวมรวมข้อมูลของ แต่ละคนท้ังปี เรียกว่า ข้อมูลรายบุคคลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (BUCA Personal Profiles) เพื่อใช้ในการติดตามเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของอาจารย์ แต่ละท่านตามภาระหน้าที่ของอาจารย์ ประจํา ผลงาน KPI5-KPI6-KPI7 การบริการวิชาการ การพัฒนาตนเอง เพ่ือใช้ในการประเมินผลงานประจําปี เชื่อมโยงกับข้อมูลของการจัดทําเอกสาร SAR ทุกองค์ประกอบ และลดปริมาณการใช้กระดาษ และภายหลังการ ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ ทางคณะนิเทศศาสตร์จะมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเอาผล การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 ต่อไป
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

องค์ประกอบ / มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ สกอ.
ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนของคณะวิชา (สกอ. 1.1) กระบวนการ -
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) ปัจจัยนำเข้า -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) ปัจจัยนำเข้า -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา(สกอ. 2.8) ผลผลิต -
  • มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) - ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2) - ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) - ผลผลิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 4) - ผลผลิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) กระบวนการ -
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ. 4.3) ปัจจัยนำเข้า -
  • มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) - ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) กระบวนการ -
  • มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ. 8) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก - ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) กระบวนการ -
  • มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) - ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารคณะวิชาทุกระดับ (สกอ. 7.1) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาคณะวิชาสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) กระบวนการ -
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) กระบวนการ -
  • มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะวิชา (สมศ.13) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) - ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) กระบวนการ -
  • มาตรฐานที่ 6 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน    
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) - ผลลัพธ์
  • ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ 16.2) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน (สมศ. 17) - ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของสถาบัน    
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล (มกท.1) ผลลัพธ์ -
  • ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของคณะวิชา (สมศ. 18.1) - ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 การชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (สมศ.18.2) - ผลลัพธ์
รวม 22 ตัวบ่งชี้ 19 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2551
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2552
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553

สรุปการประเมินผล ปีการศึกษา 2551 (สมศ.)
มาตรฐานที่ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย
แบบถ่วงน้ำหนัก
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 8 4.75 ดีมาก
2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 3.00 พอใช้
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 7 4.63 ดีมาก
4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 5.00 ดีมาก
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 11 4.64 ดีมาก
6. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 9 4.00 ดี
7. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก
รวม 44 4.45 ดี
สรุปการประเมินผล ปีการศึกษา 2551 (สกอ.)
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2
การเรียนการสอน
2.33 ดี
องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
2.50 ดี
องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2.40 ดี
องค์ประกอบที่ 6
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
2.56 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2.67 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.55 ดีมาก


สรุปการประเมินผล ปีการศึกษา 2552 (สกอ.)
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2
การเรียนการสอน
2.50 ดี
องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2.80 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
2.78 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
3.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3.00 ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.78 ดีมาก


สรุปการประเมินผล ปีการศึกษา 2553 (สกอ.)
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
4.51 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
3.63 ดี
องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
5  
องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
5 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
- -
องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 10
อัตลักษณ์ของสถาบัน
- -
องค์ประกอบที่ 11
มาตรการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล
- -
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.48 ดี