คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
E-mail : peeraya.h@bu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-8695156
นศ.บ. (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.A. Ball State University
PhD. University of Iowa

รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (ด้านบริหาร)
อาจารย์ สุนทรี ผลวิวัฒน์
E-mail : suntaree.p@bu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-8477106
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (ด้านวิชาการและวิจัย)
ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
E-mail : arishai.a@bu.ac.th


รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (ด้านกิจการนักศึกษา)
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
E-mail : kiat-tisak.w@bu.ac.th
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร
E-mail : wararat.t@bu.ac.th
นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
E-mail : kulachet.l@bu.ac.th
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์
E-mail : mallika.k@bu.ac.th


หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์
อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค
E-mail : khajornjit.b@bu.ac.th


หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา
อาจารย์ พงศกร อารีศิริไพศาล
E-mail : n/a
n/aหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี
E-mail : punnasak.s@bu.ac.th
อ.บ. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Drama and Theatrical Production) University of Pittsburgh

หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
อาจารย์ อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ
E-mail : isaree.p@bu.ac.th
ว.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์
อาจารย์ ปนิญญา ภักษา
E-maill : paninya.p@bu.ac.th
นศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
MFT (Film and Television) Bond University, QLD Australia
Certificate IV in Graphic Design (AQF) KvB Institute of Technology
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารตรา
ผศ. เสริมยศ ธรรมรักษ์
E-mail : sermyos.t@bu.ac.th
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรัชญา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพที่รู้จริงด้านวิชาการ และปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความดีปณิธาน
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีปณิธานที่จะสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน ในการถ่ายทอดและสะท้อนภาพของสังคมโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของสังคม อันสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี "ความรู้คู่ความดี"ค่านิยม
CREATIVE
     Creativity ความคิดสร้างสรรค์
     Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
     Excellence คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ
     Agility ความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์
     Trust ยึดมั่นในความซื่อตรง
     International ความเป็นสากล
     Vision มองการณ์ไกล
     Entrepreneurial Spirit   การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์แบบสร้างสรรค์ 360 องศา (Creative Convergence) ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักสรรสร้างสาระที่มีคุณภาพ (Creative Content Creator) มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”เป้าหมาย
มุ่งเป็นคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอันดับหน่ึงของประเทศไทย และเป็นสถาบัน ช้ันนําในระดับอาเซียนพันธกิจ
คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจดังนี้คือ
1. พัฒนาสู่ความเป็นสถาบันชั้นนําทางด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์แบบสร้างสรรค์ 360 องศา (Creative Convergence) ท้ังในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ที่สามารถพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ งานบริการทางวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
2. ผลิตบัณฑิตท่ีเป็นนักสรรสร้างสาระที่มีคุณภาพ (Creative Content Creator) และ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมอัตลักษณ์

มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล