ศูนย์รวมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภาพยนตร์แบบมืออาชีพ (Center for Cinematic and Digital Arts)

อาคารเรียนของภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสร้างภาพยนตร์ได้ครบทุกกระบวนการจบในที่เดียว ด้วยสตูดิโอ และอุปกรณ์ล้าสมัย ระดับมืออาชีพ แค่เตรียมความตั้งใจพร้อมไอเดียแปลกใหม่ เข้ามาก็สามารถสร้างภาพยนตร์เทียบเท่าระดับมือโปร

ภาพเพิ่มเติม: ภาพห้องปฏิบัติการ CCDAห้องบันทึกเสียง (Sound Recording Studio)
ประกอบด้วยห้องบันทึกเสียงที่มีขนาดและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน จำนวน 8 ห้องใช้สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเสียง เพื่อนำไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตรายการ ทางวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาระและบันเทิง รูปแบบการจัดรายการสดหรือการบันทึกเทป โดยแบ่งห้องเป็น 2  ลักษณะการใช้งาน คือ


• ห้องจัดรายการวิทยุ (Radio Station) จำนวน 1 ห้อง

มีลักษณะเป็นห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ที่รองรับงานด้านการบันทึกเสียงโดยทั่วไป และยังใช้เป็นห้องสำหรับการจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะ ลักษณะของห้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งสำหรับการจัดรายการวิทยุ ที่ได้นำอุปกรณ์ระดับเดียวกับมืออาชีพใช้งานสำหรับงานด้านการผลิตและการจัดรายการวิทยุ หรือเรียกว่าระบบ Radio Automation (RCS Software) ที่สามารถจะทำการออกอากาศแบบอัตโนมัติ และออกอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าว มาใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

• ห้องบันทึกเสียง (Sound Recording Studio) จำนวน 7 ห้อง
เป็นห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่สามารถรองรับสำหรับงานบันทึกเสียงทั่วไป จนถึงงานบันทึกเสียงที่มีความละเอียดซับซ้อน และต้องการความพิถีพิถัน โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับงานบันทึกเสียง (Digidesign Protools) โดยเฉพาะเข้ามาช่วย ในการรองรับลักษณะการบันทึกเสียงรูปแบบต่างๆ และในจำนวนห้องบันทึกเสียงทั้ง 7 ห้อง มี 2 ห้อง ที่ออกแบบให้เป็นห้องที่ใช้สำหรับการฝึกการจัดรายการทางวิทยุโดยเฉพาะ (Sound Booth) โดยจะติดตั้งอุปกรณ์แบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการฝึกการจัดรายการด้วยตัวเองให้เกิดความเคยชินก่อนที่จะก้าวไปสู่การใช้อุปกรณ์ในระดับมืออาชีพห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ (Video Editing Room)
เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางโทรทัศน์ เช่น การผลิตภาพยนตรโฆษณา สารคดี งานข่าวทางโทรทัศน์ หรือการผลิตรายการทางโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ โดยการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะใช้ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์แต่ละระบบแตกต่างกัน แล้วแต่เนื้อหาของวิชานั้น ๆ ซึ่งในห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์แต่ละห้อง จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ และมีขนาดของห้องที่แตกต่างกันด้วย คือ

• ห้องตัดต่อเทปโทรทัศนระบบนอนลิเนียร์ (Nonlinear Editing)
เป็นห้องตัดต่อวิดีโอที่กระบวนการทำงานนั้น จะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการตัดต่อทั้งหมด เพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ รวมถึง Software การตัดต่อวิดีโอ (Final Cut Pro) จะต้องมีประสิทธิภาพในการรองรับการตัดต่อวิดีโอรวมถึงการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่มีความซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อรองรับความสามารถดังกล่าวเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ MacPro Two Processor 2.9GHz 6 core Intel Xeon ติดตั้งหน่วยความจำเพื่อช่วยประมวลผลขนาด 16 GB และ Hard Disc เพื่อใช้เก็บข้อมูล หรืองานต่างๆ ขนาด 2 TB และยังสามารถจัดเก็บ หรือบันทึกผลงานลงม้วนเทปแบบ DVCAM, HDV หรือให้อยู่ในรูปแบบของแผ่น DVD และ VCD ได้ในทันที

• ห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ระบบเบต้าแคม (Betacam Editing)
เป็นห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ ระบบ Analog (Betacam SP) ที่ยังคงมีใช้กันอยู่แพร่หลายทั่วไปในปัจจุบัน แต่ได้เพิ่มเติมฟังก์ชั่นของการใส่ตัวอักษร (CG : Character Generator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

• ห้องสาธิตการตัดต่อเทปโทรทัศน์ (Video Production Demo)
เป็นห้องตัดต่อเทปโทรทัศนขนาดใหญ่ ใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอน หรือกระบวนการของการตัดต่อวิดีโอ ก่อนที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ทั้ง 3 ห้อง จะติดตั้งอุปกรณ์การตัดต่อวิดีโอในระบบที่แตกต่างกัน คือ

» ห้องสาธิตการตัดต่อเทปโทรทัศน์ 1
เป็นห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการตัดต่อเทปโทรทัศน์ทั้ง 2 ระบบในห้องเดียวกัน คือระบบพื้นฐาน (Linear Tape Editing) ที่ใช้เครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (DVCAM) พร้อมเครื่องควบคุมการตัดต่อสมบูรณ์แบบ (Sony : Switcher FXE100 ) สามารถจะทำการการตัดต่อได้จากเทปต้นฉบับ 2 แหล่งพร้อมกัน หรือการตัดต่อแบบ A-B Roll , A Roll หรือจะตัดต่อจากแหล่งสัญญาณอื่นๆ ก็ได้ และอีกระบบคืออุปกรณ์สำหรับการสร้างฉากรายการโทรทัศน์แบบเสมือน (VRCAM) โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการสร้างฉากทั้งหมด

» ห้องสาธิตการตัดต่อเทปโทรทัศน์ 2
เป็นห้องที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการตัดต่อเทปโทรทัศน์แบบ Linear Tape Editing (DVCAM) ที่เหมือนกับห้องแรก แต่จะมีความแตกต่างที่อุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อที่มีประสิทธิภาพสูง (Sony : Switcher DFS -700 , Control Editing BVE2000 ) มีการใช้งานที่ซับซ้อน แต่สามารถสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหนือชั้นกว่าอุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อแบบพื้นฐาน และยังเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันในระดับมืออาชีพ และยังสามารถใส่ตัวอักษรซ้อนบนภาพ (CG : Character Generator) ได้ทันที

» ห้องสาธิตการตัดต่อเทปโทรทัศน์ 3
เป็นห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการตัดต่อเทปโทรทัศน์แบบนอนลิเนียร์ (Nonlinear Editing) แต่ห้องนี้จะพิเศษกว่าห้องอื่น ๆ คือ นอกจากจะทำการตัดต่อเทปโทรทัศน์แล้ว ห้องนี้ยังได้เพิ่มคุณสมบัติของการบันทึกเสียงที่ต้องการความสมจริงของบรรยากาศการถ่ายทอดเสียงแบบรอบทิศทาง โดยติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (DigiDesign Protools HD2) ที่สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดเป็นเสียงรอบทิศทางแบบเสมือนจริง ด้วยลำโพงขนาดใหญ่ 6 ตัว (Surround 5.1 ch)ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ (Broadcasting Studio)
สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ เช่น รายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา โดยห้องถ่ายทำรายการแต่ละห้องจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คือ


• Broadcasting Studio 1 (Virtual Studio)

ห้องถ่ายทำรายการขนาดเล็ก ( 12 x 17 x 7 m.) สำหรับงานข่าวหรืออื่นๆ ที่ใช้พื้นที่ไม่มากนัก ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรองรับการทำรายการข่าวทางโทรทัศน์ เช่น Tele Prompter ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ผู้ประกาศข่าว มองเห็นเนื้อหาของข่าวที่จะอ่านผ่านทางกล้องโทรทัศน์ได้ในทันที และยังติดตั้งฉาก Blue Screen เพื่อใช้ประกอบสำหรับการสร้างฉากเสมือนจริง (Virtual Set) แบบ 3 มิติ โดยการสร้างฉากเสมือนจริง จะสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ORAD) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีใช้ในสถานีโทรทัศน์บางสถานีเท่านั้น

• Broadcasting Studio 2 และ 3 (Virtual Studio)
เป็นห้องถ่ายทำรายการขนาดเล็ก ( Studio 2 : 12 x 17 x 7 m. ) และขนาดใหญ่ ( Studio 3 : 15 x 22 x 7 ) สำหรับการจัดรายการประเภทเกมส์โชว์ รายการวาไรตี้ หรืออื่นๆ ที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ โดยทุกห้องถ่ายทำรายการจะมีห้องควบคุมแยกแต่ละห้องอยู่ด้านบนเหนือประตูทางเข้า เพื่อความสะดวกในการควบคุมการผลิตรายการห้องควบคุมกลาง (MCR : Master Control Room)
เป็นศูนย์กลางของการควบคุมระบบโดยรวมของห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ที่มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากทุกส่วนของห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้ามาที่ห้องควบคุมกลาง เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน การตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคการผลิต ทั้งจากห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ( Broadcasting Studio ) หรือห้องตัดต่อเทปโทรทัศน์ และจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดรายการ หรือการออกอากาศรายการทางวิทยุโทรทัศน์ ผ่านทางระบบเครือข่าย (WEB SERVER) ของมหาวิทยาลัย หรือการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่

นอกจากนี้ ห้องควบคุมกลางยังทำหน้าที่เป็นระบบ Non-Linear Video Server เพื่อรองรับการตัดต่อวิดีโอในแบบความคมชัดสูง (HDTV) ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการตัดต่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (Photography Laboratories)
ใช้สำหรับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน จนถึงการถ่ายภาพเพื่อใช้กับงานเฉพาะด้าน การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเริ่มจากการใช้กล้องถ่ายภาพแบบพื้นฐานที่ใช้ฟิล์ม จนถึงกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการใน 3 ลักษณะ คือ


• ห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพขาวดำ (Black & White Photography Lab)

สำหรับการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษากระบวนการสร้างภาพ จนถึงการล้างอัดขยายออกมาเป็นภาพขาวดำ เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตสื่อในด้านต่างๆ ต่อไป โดยห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพขาวดำแต่ละห้อง จะติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการล้างอัดขยายภาพขาวดำ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังโดยนักศึกษา 1 คนต่อเครื่องอัดขยายภาพขาวดำ 1 เครื่อง

• ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio)
ใช้สำหรับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพ ที่เน้นถ่ายภาพภายในสตูดิโอ โดยให้มีการจัดฉาก การให้แสงไฟ เพื่อสร้างให้เกิดอารมณ์หรือเกิดมิติตามแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำภาพนั้นๆ ไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสื่อด้านอื่นๆต่อไป

ในห้องดังกล่าว นอกจากจะจัดให้มีชุดไฟที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะแล้ว อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล (Digital SLR) ที่รองรับการถ่ายภาพในหลายๆ ลักษณะ พร้อมต่อเชื่อมกับเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องของการผลิตสื่อที่เป็นภาพถ่าย ก่อนที่จะนำไปประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ต่อไป


• ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ ( Digital Photo-graphic Lab)
เป็นห้องที่ใช้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพถ่ายดิจิทัล ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการนำภาพที่เป็น ไฟล์ดิจิทัลมาปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ Adobe Photoshop เพื่อนำภาพเหล่านี้ไปใช้งานนิเทศศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Zone)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Mac Pro เพื่อรองรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการตัดต่อภาพวิดีโอในระบบดิจิทัล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ iMac เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับงานกราฟิกทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการตัดต่อภาพวิดีโอในระบบดิจิทัล
ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ (Journalism Laboratories)
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์ โดยห้องปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ใช้สำหรับให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสารในชื่อ "บ้านกล้วย" เพื่อนำเสนอข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ยังใช้ในงานปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์อีกด้วย และในส่วนของห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ออนไลน์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง (Performing Arts Laboratories)
ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง (PA Studio) เป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านพื้นฐานการแสดง การเคลื่อนไหว การฝึกเสียง นาฏยลีลา การกำกับการแสดงเบื้องต้น และใช้เป็นห้องซ้อมการแสดงก่อนเข้าสถานที่แสดงจริงโรงละครนิเทศศาสตร์ (Black Box Theatre)
ใช้ในการจัดการแสดงละครของภาควิชาศิลปะการแสดง รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาการแสดง การกำกับการแสดงขั้นสูง การเสนอผลงานสารนิพนธ์ของนักศึกษา มีลักษณะเป็นโรงละครเชิงทดลอง ไม่มีพื้นที่การแสดงส่วนใดกำหนดตายตัว ทุกพื้นที่ในโรงละครสามารถ ใช้แสดงได้ทั้งหมด ดังนั้นโรงละครจะมีลักษณะเหมือนกล่องเปล่าสี่เหลี่ยมสีดำ เป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า Black Box Theatre เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถจัดพื้นที่การแสดงและที่นั่งของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ทั้งแบบประเพณีนิยมที่การแสดงอยู่ฝั่งหนึ่ง ผู้ชมอยู่ฝั่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Proscenium Theatre หรือแบบที่เวทีมีส่วนยื่นเข้าหาผู้ชมแบบ Thrust Stage Theatre หรือแบบผู้ชมนั่งล้อมการแสดงในลักษณะแบบ Arena Stage หรือแบบการแสดงล้อมผู้ชม Wrap-Around Theatre

บริเวณพื้นกลางห้องซ่อนช่องทางลงใต้ดิน (Trap Door) ซึ่งเจาะเป็นทางเดินเชื่อมไปขึ้นที่ บริเวณส่วนเตรียมการแสดง (Green Room) ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ที่อาจมีต้องเลื่อนขึ้นหรือลงใต้ดิน

โรงละครสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 300 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับการจัดลักษณะที่นั่ง โรงละครมีทางเดินสองชั้น (Catwalk) รอบโรงละครเพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์แสง และยังสามารถจัดเป็นที่นั่งผู้ชมได้อีกด้วย

อุปกรณ์แสงพื้นฐานทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์แสงพิเศษที่ใช้ในการแสดงสด (Live Performance) ทั้งละครเวที การแสดง คอนเสิร์ต รวมทั้งเครื่องสร้างเอฟเฟคต์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสร้าง ควัน ม่านดาว โครงสร้างสำหรับ ติดตั้งแสงและฉาก ของโรงละครได้กำหนดไว้เพื่อรองรับระบบการเปลี่ยนฉากได้ทุกระบบ และยังเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สลิงเพื่อเพิ่มเทคนิคพิเศษในการแสดง อาทิ การเหาะ เป็นต้น